Biz hakda

20 ýyllap lukmançylyk bejergisine we dem alyş enjamlaryny öndürmäge üns beriň!

takmynan-imh-1

Biz hakda

2002-nji ýylda goňşularynyň betbagt durmuşyna şaýat bolmak bilen esaslandyryjymyz jenap oa hereketi pes bolan her bir adamyň maýyp arabasyna münmegine we reňkli dünýäni görmek üçin öýden çykmagyna rugsat berdi.Şeýlelikde, JUMAO reabilitasiýa enjamlarynyň strategiýasyny döretmek üçin döredildi.2006-njy ýylda tötänleýin oao pnewmokonioz keseli bilen tanyşdy we dyzyna dowzaha gidýän adamlardygyny aýtdy!Prezident oa gaty geň galdy we täze bölüm - dem alyş enjamlaryny döretdi.Öýken keseli bolan adamlar üçin iň tygşytly kislorod üpjünçiligi enjamlaryny bermäge borçlanýar: kislorod generatory.

20 ýyl bäri hemişe ynanýar: Her bir durmuş iň gowy durmuşa mynasyp!Jumao önümçiligi bolsa ýokary hilli durmuşyň kepili!

Medeniýetimiz

Görüş :
Mätäçleriň hemmesi has gowy durmuşda ýaşamak üçin has gowy önüm ulansyn
Wezipe:
Işgärler üçin platforma üpjün ediň customers Müşderiler üçin baha dörediň
Bahasy :
Täzeliklere üns beriň, hiline üns beriň, adama hormat goýuň, ähli müşderi

takmynan-imh-2
takmynan-img-3

Toparymyz

JUMAO 530 işgäri bolan maşgala.Kewin oa güýçli halkara işewürligi bolan liderimizdir.Jenap Hu, önümleriň wise-prezidentidir, sargytlaryň wagtynda berilmegini üpjün etmek üçin elmydama elinden gelenini edýär;JenapPan, 15 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan baş inerenerimiz;we jenap Zhao ýylyň dowamynda ulanyjylarymyza goldaw bermek üçin satuwdan soňky topara ýolbaşçylyk edýär.Bu ýerde-de köp bagyşlanan işgärlerimiz bar!Bir ýere jemlenip, hünärli işler edýän hünärmenler topary!Bu JUMAO.

Şahadatnamamyz

ISO9001, ISO13485, ISO14001, US ETL, US FDA, UK MHRA, CE CE we beýleki şahadatnamalary yzygiderli geçdik.

şahadatnama
takmynan-img-4

Biziň sergimiz

Içerki we daşarky bazarlara esaslanýan önümçilik kärhanasy hökmünde, elmydama CMEF SHANGHAI, MEDTRADE ATLANTA, MEDICA DUSEELDORF we ş.m. ýaly lukmançylyk enjamlary sergilerine gatnaşýarys, dünýäniň dürli künjeklerinden talap maglumatlary ýygnaýarys we önümlerimizi yzygiderli kämilleşdirýäris. müşderiniň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak

Jemgyýetçilik işjeňligimiz

Lukmançylyk enjamlaryny öndüriji hökmünde müşderilere iň oňat tygşytly önümler bilen üpjün etmäge çalyşýarys, şeýle hem mätäçlere kömek etmek, dünýämize gaýdyp gelmek üçin elimizden gelenini edýäris.Uzak wagt bäri Gyzyl Haç guramasyna haýyr-sahawat berýäris.Esasanam COVID-19 wirusyndan bäri JUMAO kislorod generatory Wuhan öýken keselhanasyna ilkinjileriň biri we Nýu-Yorkork ştatyna ilkinji bolup iberildi.Özbek hökümeti tarapyndan ýörite tassyklandy we hindi bazaryny goldaýan iň güýçli güýçdi .....

takmynan-img-5
takmynan-img-7

Kime hyzmat edýäris

Müşderilerimiziň köpüsi saglyk üpjün edijilerinden, paýlaýjylardan, bölek satyjylardan (garaşsyz we zynjyrly), elektron söwda, pensiýa ulgamlary (hökümet we jemgyýetçilik), jemgyýetçilik hassahanalary, durmuş fondlary we ş.m.

Biziň ýerleşýän ýerlerimiz

Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu şäheriniň Danyang şäherinde ýerleşýär.
Marketing we satuwdan soňky baş edaramyz Şanhaýda ýerleşýär
ABŞ-nyň Ogaýo şäherinde gözleg merkezleri bar.

takmynan-img-6