Habarlar

 • Hereket gurallary bilen çäklendirilmedik mümkinçilikler

  Hereket gurallary bilen çäklendirilmedik mümkinçilikler

  Ageaşymyz ulaldygyça hereketimiz çäklendirilip, ýönekeý gündelik işleri has kynlaşdyryp biler.Şeýle-de bolsa, rolikli gezelençler ýaly ösen hereket gurallarynyň kömegi bilen bu çäklendirmeleri ýeňip geçip, işjeň we garaşsyz durmuş ýörelgesini dowam etdirip bileris.Rollator walke ...
  Koprak oka
 • Elektrik tigirli oturgyjyň güýji: Giňişleýin gollanma

  Elektrik tigirli oturgyjyň güýji: Giňişleýin gollanma

  Size ýa-da ýakyn adamyňyza güýçli maýyplar oturgyjy gerekmi?20 ýyl bäri lukmançylyk taýdan bejeriş we dem alyş enjamlaryny öndürmäge gönükdirilen Jumao kompaniýasyna göz aýlaň.Bu gollanmada, elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesini ...
  Koprak oka
 • Maýyplar üçin oturgyçlaryň gerimi we aýratynlyklary

  Maýyplar üçin oturgyçlaryň gerimi we aýratynlyklary

  Häzirki wagtda bazarda alýumin garyndysyna, ýeňil materiallara we polata görä adaty maýyplar oturgyçlary we görnüşine görä ýörite kolýaskalar ýaly bölünip bilinýän köp sanly maýyplar oturgyçlary bar.Wheelörite maýyplar oturgyçlaryny bölmek mümkin ...
  Koprak oka
 • Dogry kolýaskany nädip saýlamaly

  Dogry kolýaskany nädip saýlamaly

  Wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýöräp bilmeýän käbir hassalar üçin maýyplar oturgyjy, hassany daşarky dünýä bilen baglanyşdyrýanlygy üçin örän möhüm ulag serişdesidir.Maýyplar üçin oturgyçlaryň dürli görnüşleri bar, haýsy tigirli bolsa-da ...
  Koprak oka
 • Maýyp arabany arassalamak we dezinfeksiýa etmek barada alada etdiňizmi?

  Maýyp arabany arassalamak we dezinfeksiýa etmek barada alada etdiňizmi?

  Tigirli oturgyçlar lukmançylyk edaralarynda näsaglar üçin zerur lukmançylyk enjamlarydyr.Dogry ulanylmasa, bakteriýalary we wiruslary ýaýradyp bilerler.Tigirli oturgyçlary arassalamagyň we sterilizasiýa etmegiň iň oňat usuly bar bolan spesifikasiýalarda berilmeýär.Sebäbi gurluşy we funksiýasy ...
  Koprak oka
 • JUMAO 100 birlik kislorod konsentratorlary Mejlis öýünde premýer-ministr Datuga gowşuryldy

  JUMAO 100 birlik kislorod konsentratorlary Mejlis öýünde premýer-ministr Datuga gowşuryldy

  Jiangsu Jumao X Care Medical Equipment Co., Ltd. Malaýziýa epidemiýa garşy materiallary gowşurdy Recentlyakynda Hytaýyň KOK hyzmatdaşlygyny we ösüşini ösdürmek merkeziniň we Hytaý-Aziýa ykdysady ösüş birleşiginiň (CAEDA) işjeň goldawy we goldawy bilen ...
  Koprak oka
 • Bularyň hemmesi bilelikde, O2 Indoneziýany goldaýar —— JUMAO OXYGEN KONSENTRATORY

  Bularyň hemmesi bilelikde, O2 Indoneziýany goldaýar —— JUMAO OXYGEN KONSENTRATORY

  Jiangsu Jumao X Care lukmançylyk enjamlary kärhanasy, KOK hyzmatdaşlygyny we ösüşini ösdürmek boýunça Hytaý merkeziniň kömegi bilen, Jiangsu Jumao X Care Medical Equi tarapyndan berlen epidemiýa garşy materiallary bagyşlamak dabarasy Indoneziýa epidemiýa garşy materiallar berdi ...
  Koprak oka
 • Demir dostlar, epidemiýa garşy göreşmek üçin bilelikde işleýärler

  Demir dostlar, epidemiýa garşy göreşmek üçin bilelikde işleýärler

  Jenap Şa Zukang, Hytaý-Pakistan dostluk birleşiginiň prezidenti;Jenap Moin Ulhaq, Pakistanyň Hytaýdaky ilçihanasynyň ilçisi;Jiangsu Jumao X Care lukmançylyk enjamlary kärhanasynyň başlygy jenap oa.(“Jumao”) Pakislere epidemiýa garşy materiallary bagyşlamak dabarasyna gatnaşdy ...
  Koprak oka