Maýyp arabany arassalamak we dezinfeksiýa etmek barada alada etdiňizmi?

Tigirli oturgyçlar lukmançylyk edaralarynda näsaglar üçin zerur lukmançylyk enjamlarydyr.Dogry ulanylmasa, bakteriýalary we wiruslary ýaýradyp bilerler.Tigirli oturgyçlary arassalamagyň we sterilizasiýa etmegiň iň oňat usuly bar bolan spesifikasiýalarda berilmeýär.Maýyplar üçin oturgyçlaryň gurluşy we işleýşi çylşyrymly we dürli-dürli bolany üçin, dürli materiallardan (mysal üçin, metal çarçuwalar, ýassyklar, zynjyrlar) ýasalýar, olaryň käbiri hassanyň şahsy zatlary we hassanyň şahsy ulanylyşy.Käbirleri hassahanalar, bir ýa-da birnäçe dürli hassalar tarapyndan paýlaşylýar.Uzak wagtlap maýyplar oturgyçlaryny ulanýan adamlarda fiziki taýdan kemçilikler ýa-da dowamly keseller bolup biler, bu bolsa dermanlara durnukly bakteriýalaryň ýaýramagy we burun keseliniň ýokaşmagy howpuny ýokarlandyrýar.

1_ önüm

Kanadaly gözlegçiler Kanadanyň 48 saglygy goraýyş edarasynda maýyplar oturgyjyny arassalamagyň we dezinfeksiýanyň häzirki ýagdaýyny barlamak üçin ýokary hilli barlag geçirdiler.
Maýyp arabanyň dezinfeksiýa edilmegi
Lukmançylyk edaralarynyň 1,85% -inde maýyplar oturgyçlary arassalanýar we dezinfeksiýa edilýär.
Lukmançylyk edaralarynda maýyplar üçin oturgyçlaryň 2,15% -i çuňňur arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin daşarky kompaniýalara yzygiderli tabşyrylýar.

Arassalamagyň ýoly
Adaty hlorly dezinfeksiýalar lukmançylyk edaralarynyň 1,52% -de ulanyldy.
Lukmançylyk edaralarynyň 2.23% -i gyzgyn suw, ýuwujy we himiki dezinfeksiýa garyndysyny ulanýan el bilen arassalamak we mehaniki dezinfeksiýa ulanýarlar.
Saglygy goraýyş edaralarynyň 3,13 göterimi maýyplar üçin oturgyçlary dezinfeksiýa etmek üçin spreý ulandy.
Lukmançylyk edaralarynyň 4,12 göterimi maýyplar üçin oturgyçlary nädip arassalamalydygyny we dezinfeksiýa etmelidigini bilmeýärdi.

Kanadadaky lukmançylyk edaralarynda geçirilen gözlegleriň netijesi optimist däl, maýyplar oturgyjyny arassalamak we dezinfeksiýa etmek baradaky bar bolan maglumatlary öwrenmekde çäklidir, sebäbi her bir lukmançylyk edarasy maýyplar oturgyjyny ulanar, bu gözleg arassalamak usulyny bermedi we dezinfeksiýa, ýöne ýokardaky netijeleri göz öňünde tutup, gözlegçiler gözlegde tapylan käbir meselelere görä birnäçe teklipleri we durmuşa geçiriş usullaryny jemlediler:
1. Ulanylandan soň gan ýa-da aç-açan hapalar bar bolsa, kolýaskany arassalamaly we dezinfeksiýa etmeli
Durmuşa geçirmek: Arassalamak we dezinfeksiýa etmek proseduralary hem edilmelidir, lukmançylyk edaralary tarapyndan tassyklanan dezinfeksiýa serişdeleri kesgitlenen konsentrasiýalarda ulanylmalydyr, dezinfeksiýa we dezinfeksiýa desgalary öndürijiniň tekliplerine eýermelidir, oturgyç ýassyklary we tutawaçlar yzygiderli gözegçilik edilmelidir we üstleri wagtynda çalşylmalydyr; zaýalanan bolsa.
2. Lukmançylyk edaralarynda maýyplar oturgyjyny arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin düzgünler we düzgünler bolmaly
Durmuşa geçirmek: Arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin kim jogapkär?Bu näçe gezek?Haýsy ýol bilen?
3. Satyn almazdan ozal maýyplar üçin oturgyçlary arassalamak we dezinfeksiýa etmek mümkinçiligi göz öňünde tutulmalydyr
Durmuşa geçirmek: Satyn almazdan ozal hassahananyň ýokanç dolandyryş bölümi we maýyplar üçin oturgyç bölümi bilen maslahatlaşmaly we arassalamak we dezinfeksiýa etmegiň anyk usullary üçin öndürijä ýüz tutuň.
4. Maýyplar üçin oturgyçlary arassalamak we dezinfeksiýa etmek boýunça okuw işgärleriň arasynda geçirilmelidir
Durmuşa geçirmek meýilnamasy: Jogapkär adam, maýyplar oturgyjyny bejermegiň, arassalamagyň we dezinfeksiýanyň usulyny we usulyny bilmelidir we jogapkärçiligini aýdyňlaşdyrmak üçin üýtgedilende işgärleri wagtynda taýýarlamalydyr.
5. Lukmançylyk edaralarynda maýyplar üçin oturgyçlaryň ulanylyşyny yzarlamak mehanizmi bolmaly

Amaly belligi bolan ýerine ýetiriş meýilnamasy, maýyplar oturgyjynyň arassa we hapalanmagyny tapawutlandyrmalydyr, ýörite hassalar (hassalar, köp çydamly bakteriýaly näsaglar bilen aragatnaşyk arkaly ýaýraýan ýokanç keseller) maýyplar oturgyjyny we beýleki hassalary ulanmazdan ozal kesgitlemeli; arassalamak we dezinfeksiýa etmek işini tamamlandygyna göz ýetiriň, hassahanadan çykanda terminaly dezinfeksiýa etmeli.
Aboveokardaky teklipler we durmuşa geçiriş usullary diňe bir maýyplar oturgyçlaryny arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin ulanylman, eýsem ambulatoriýa bölüminde köplenç ulanylýan diwar silindrli awtomatiki gan basyşy ölçeýji ýaly lukmançylyk edaralarynda has köp lukmançylyk bilen baglanyşykly önümlere hem ulanylyp bilner.Arassalamak we dezinfeksiýa dolandyryşy tekliplere we durmuşa geçiriş usullaryna laýyklykda amala aşyrylyp bilner.


Iş wagty: 24-2022-nji sentýabr