Dogry kolýaskany nädip saýlamaly

Wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýöräp bilmeýän käbir hassalar üçinmaýyplar üçin oturgyçhassany daşarky dünýä bilen baglanyşdyrýandygy üçin örän möhüm ulag serişdesidir.Maýyplar üçin oturgyçlaryň dürli görnüşleri bar, haýsy görnüşine garamazdanmaýyplar üçin oturgyç, ýolagçylaryň rahatlygyny we howpsuzlygyny üpjün etmeli.Haçan-da maýyplar üçin oturgyç ulanyjylar amaýyplar üçin oturgyçolara laýyk gelýär we gowy işläp bilýär, bir tarapdan, has ynamly bolýar we öz-özüne ýokary baha berýär.Beýleki tarapdan, bu olara durmuş durmuşyna has özbaşdak gatnaşmaga mümkinçilik berýär, mysal üçin, işe ýa-da mekdebe gitmek, dostlaryňyza baryp görmek we beýleki jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmak, şeýlelik bilen durmuşyna has köp gözegçilik etmek.

1

Kolýaskada nädogry howplar

Aperliksizmaýyplar üçin oturgyçnäsaglaryň oturmak ýagdaýyny peseldip biler, oturmagyň pesligi basyş ýaralaryna sebäp bolup biler, netijede ýadawlyk, agyry, spazm, berklik, deformasiýa, kelläniň, boýnuň we goluň hereketine amatly däl, dem almaga amatly däl, iýmit siňdiriş, ýuwutmak, bedeniň deňagramlylygyny saklamak kyn, özüňe hormat goýmak.Her bir maýyp arabasy ulanyjy dogry oturyp bilmez.Enougheterlik goldawy bolan, ýöne dogry oturyp bilmeýänler üçin ýörite özleşdirme zerur bolup biler.Şeýlelik bilen, dogry saýlamagyň ýollary barada gürleşeliňmaýyplar üçin oturgyç.

Maýyplar üçin oturgyç saýlamak üçin seresaplyklar

Basyşyň esasy ýerlerimaýyplar üçin oturgyçulanyjylar ischial düwün, bud we rozetka we skapular meýdanydyr.Şonuň üçin amaýyplar üçin oturgyç, bu bölekleriň ululygynyň deriniň könelmeginden, aşgazanyndan we basyş ýaralaryndan gaça durmalydygyna üns bermelidiris.

Aşakda jikme-jik girişmaýyplar üçin oturgyçsaýlamak usuly:

Maýyp arabany saýlamak

1. Oturmagyň giňligi
Adatça uzynlygy 40-dan 46 sm.Oturanyňyzda bagryň ýa-da iki setiriň arasyndaky aralygy ölçäň we oturanyňyzdan soň her tarapyňyzda 2,5 sm boşluk bolar ýaly 5 sm goşuň.Oturgyç gaty dar bolsa, içeri girmek we çykmak kynmaýyplar üçin oturgyçwe böwrek we bud dokumalary gysylýar.Oturgyç gaty giň bolsa, berk oturmak aňsat däl, kolýaskada işlemek amatly däl, ýokarky agzalar ýadawlyk aňsat, gapydan girmek we çykmak kyn.

2. Oturmagyň uzynlygy
Adatça uzynlygy 41-den 43 sm.Oturanyňyzda yzky ýumruklar bilen göläniň gastroknemius myşsasynyň arasyndaky keseligine aralygy ölçäň we ölçegi 6,5 sm azaldyň.Oturgyç gaty gysga bolsa, agram esasan iskiuma düşer, ýerli basyşa aşa köp sebäp bolar;Oturgyç gaty uzyn bolsa, popliteal fosany gysyp, ýerli gan aýlanyşyna täsir eder we derini aňsatlaşdyrar.Gysga budlary ýa-da bagrynyň we dyzynyň çeýeligi bolan hassalar üçin gysga oturgyçlary ulanmak has gowudyr.

3. Oturmagyň beýikligi
Adatça uzynlygy 45-50 sm.Oturanyňyzda dabanyň (ýa-da dabanyň) popliteal fossadan aralygyny ölçäň we 4 sm goşuň.Pedallary ýerleşdireniňizde, tagta ýerden azyndan 5 sm uzaklykda bolmaly.Oturgyç gaty beýikmaýyplar üçin oturgyç;Oturgyç gaty pes bolsa, oturan süňkler gaty agramlydyr.

4. Oturgyç ýassygy
Rahatlyk we ýatylýan ýerleriň öňüni almak üçin, oturgyç oturgyjyna ýassyklar goýulmalymaýyplar üçin oturgyç.Adaty ýassyklara köpük (5 ~ 10 sm galyňlyk), jel we çişip bolýan ýassyklar girýär.Oturgyjyň çökmeginiň öňüni almak üçin oturgyç ýassygynyň aşagyna 0,6 sm galyňlykdaky kontrplak ýerleşdirilip bilner.

5. Yzky görnüş
Maýyp oturgyçlaryň artykmaçlyklary arkalarynyň beýikligine baglylykda üýtgeýär.Pes arkasy üçinmaýyplar üçin oturgyç, onuň iň beýikligi oturgyjyň goltugyna çenli aralykdyr we ýene 10 santimetr azalýar, bu hassanyň ýokarky agzalarynyň we ýokarky bedeniniň hereketine has amatlydyr.Arka goldaýan maýyplar üçin oturgyçlar has durnuklydyr.Olaryň arka beýikligi, oturýan ýeriň egnine ýa-da arka ýassykdaky hakyky beýikligi.

6. El tutmagyň beýikligi
Oturanyňyzda ýokarky gol dik we bilek goltugyň üstünde tekiz.Boýy oturgyjyň ýüzünden bilegiň aşaky gyrasyna çenli ölçäň.2,5 sm beýiklikdäki goltuk beýikligini goşmak, bedeniň dogry duruşyny we deňagramlylygyny saklamaga kömek eder we ýokarky agzany amatly ýagdaýda ýerleşdirmäge mümkinçilik berer.Goltuk gaty beýik, ýokarky gol götermäge mejbur, ýadawlyk aňsat;Goltuk gaty pes bolsa, ýokarky beden deňagramlylygy saklamak üçin öňe egilmeli, bu diňe ýadawlyk däl, dem almaga hem täsir edip biler.

7. Maýyplar üçin oturgyçlar üçin beýleki esbaplar
Tutuşlygyň sürtülme ýüzüni köpeltmek, tormoz uzatmagy, zarba garşy enjam, goltuk gurnamak ýa-da hassalaryň iýmek, ýazmak ýaly amatly hassalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen.maýyplar üçin oturgyç stol we ş.m.

jumaobeijing

2002-nji ýylda goňşularynyň betbagt durmuşyna şaýat bolmak bilen esaslandyryjymyz jenap oa hereketi pes bolan her bir adamyň maýyp arabasyna münmegine we reňkli dünýäni görmek üçin öýden çykmagyna rugsat berdi.Şeýlelik bilen,JUMAOdikeldiş enjamlarynyň strategiýasyny döretmek üçin döredildi.2006-njy ýylda tötänleýin oao pnewmokonioz keseli bilen tanyşdy we dyzyna dowzaha gidýän adamlardygyny aýtdy!Prezident oa gaty geň galdy we täze bölüm - dem alyş enjamlaryny döretdi.Öýken keseli bolan adamlar üçin iň tygşytly kislorod üpjünçiligi enjamlaryny bermäge borçlanýar: kislorod generatory.

20 ýyl bäri hemişe ynanýar: Her bir durmuş iň gowy durmuşa mynasyp!WeJumaoönümçilik hiliň kepilligi!


Iş wagty: Noýabr-21-2022